Програма „Директорско ниво“

Програма „Директорско ниво“

Второ ниво на обучение и тренинг по психодрама – за правоспособност на Психодрама директор 

Изисквания за включване

Образование/професия:

 • За водещ/директор в терапевтичната сфера (психодрама терапевт) –магистърска степен по медицина или клинична психология
 • За водещ/директор в психо-социалната и/или образователна сфера, организационната психология, или театъра (психодрама директор) – да има бакалавърска степен съответно в психологичната, социалната и образователна сфера, организационната психология, или театъра.

От всички кандидати се изисква да имат знания в определени сфери, които ако липсват във  професионалното им образование, те трябва да придобият в допълнителни курсове, паралелно с обучението си по психодрама до дипломирането си: Теории за личността, Психология на развитието, Психопатология, Основни познания за функционирането на мозъка, Социална психология, Теория на груповата динамика и груповия процес, Теория на системите, Основни психотерапевтични школи и подходи – Психоаналитични подходи, Системен подход, Теория на привързаността и др. 

Практика: Поне две години работа в професионална област, която има връзка с обучението по психодрама (при интервюто кандидатът представя своята професионална автобиография  – C.V.)

Личен опит с психодрама: Успешно завършено първо ниво с правоспособност на психодрама асистент (изисква се ксерокопие от сертификата, ако той не е от  Орфеус )

Възраст: най-малко 24 години

Личностови предпоставки:

 • чувствителност към собствените преживявания и преживяванията на другите
 • способност за емпатия и адекватно възприемане на другите
 • способност за конфронтиране с проблеми, хора, себе си
 • спонтанност и ролева пластичност
 • издържливост при конфликти
 • психическа устойчивост

Представяне на есе: Мотивация за обучение и сфери, в които кандидатът би искал да прилага метода. Себерефлексия – “Аз като бъдещ професионалист, какво бих искал да развия, силни, слаби страни и т.н. Какво ме привлича в психодрамата като метод”. (Есето се представя преди входното интервю).

Индивидуално входно интервю:

Преди интервюто на кандидата за обучителна група се предоставят Програма за обучение и договор с Института. Кандидатът предоставя преди интервюто своето C.V. и есе.

В хода на интервюто екипът или водещият се запознава с кандидата и неговата мотивация за обучение, придобива впечатления по отношение на личностните качества на кандидата и степента, в която те отговарят на изискванията за включване във второ ниво на обучение. Обсъждат се професионалните и лични очаквания на кандидата по отношение на тренинга, въпроси, свързани с програмата и формата на работа. Съвместно се дефинират теми/проблеми за работа в хода на тренинга, свързани с професионалното и лично развитие на кандидата. Интервюто завършва с вземане на решение по отношение на включването в групата и подписване на договор. В случай на необходимост, може да се договори второ интервю.

Ориентация на обучението: работа в сферата на психотерапията, социалната сфера, образованието, организационната психология, театъра.

Обучението по психодрама се явява специализация въз основа на придобита вече професия. То не осигурява нова професионална правоспособност. Кандидати, които нямат право да практикуват психотерапия въз основа на висшето си професионално образование, не придобиват такава правоспособност в резултат на обучението си по психодрама.

Форма, продължителност и съдържание на обучението:

Основната част от обучението протича в постоянна група с постоянен водещ или екип. Групата се състои от 8 – 15 участника и работи на уикенди по 20 учебни часа по 45 минути или блокове по 50 часа в 5 дни. В тази група се изучават основните методически умения и познания за приложение на психодрама, при което студентите взаимно се водят под супервизията на обучаващия екип, и се прави и групова супервизия на тяхната практика извън групата.

Студентите участват и в крос-семинари (до 15 % от предвидените часове за обучение = 60 часа), които могат да бъдат водени и от външни (за групата) водещи и в различна групова структура.

Обучението във второ ниво включва пет елемента:

 1. Теория – 140 часа
 2. Практикуване на водене в обучителната постоянна група под директна супервизия – 140 часа
 3. Лична работа в обучителната (постоянна и/или крос) група – 60 часа
 4. Супервизия на воденето на група извън обучителната – 80 часа групова, провеждана в обучителната група, и 20 часа индивидуална/екипна, провеждана от обучителя, извън облучителната група
 5. Практикуване на водене на група извън обучителната, в екип като ко-водещ – 160 часа.

Теорията, практиката, личната работа и груповата супервизия съставляват 420 часа от обучението и се осъществяват в 21 уикенда по 20 учебни часа. Индивидуалната/екипна супервизия съставлява 20 часа от обучението, а груповата – 80 часа.

От студентите се изисква по време на обучението във второ ниво да имат 160 часа собствена практика във водене на група в своята професионална област, и работата им да бъде супервизирана в хода на обучението. Тези 160 часа собствена практика се протоколират изцяло. На 8 часа практика се предвижда 1 час индивидуална/екипна супервизия = 20 часа  супервизия (индиректна или директна, включително една инициална и една финална).

80 часа групова супервизия – всеки член да има минимум три супервизионни сесии  /по 3 часа всяка/, в обучителната си група върху воденето на собствената си група и участва в груповата супервизия  на работата на другите студенти.

Второ ниво на обучение

Работа в постоянна обучителна група и в крос-семинари
(общо 420 часа)
Теория
Практика
Лична работа
Групова супервизия
140 часа
140 часа
60 часа
80 часа
Индивидуална/екипна (директна или индиректна супервизия)   20 часа
Практикуване на водене в собствената сфера на работа на студента   160 часа

По отношение на формата на преподаването на теория, практикуването на умения за водене, преживелищен личен опит и оценяването е валидно казаното в програмата за първо ниво.

След първите две трети от обучението във второ ниво всеки обучаващ се има индивидуална сесия с водещия или екипа, в която се дава обратна връзка  за постигнатото до този момент .

Теми, върху които са центрирани преподаването на теоретични знания и усвояването на практически умения във второ ниво на обучение:

 1. Основни концепции на психодрамата като психотерапевтичен метод.
 2. Терапевтична спирала. Работа с ранно-детски травми, корективно емоционално преживяване  
 3. Ролеви репертоар на водещия. Аз като водещ. Професионална идентичност.
 4. Съпротивата като предизвикателство
 5. Работа със сънища, приказки и фантазии
 6. Психодраматична работа с конфликти
 7. Психодрама при работа с гняв и агресия, срам и вина
 8. Използване на психодрама при работа с жертви на насилие
 9. Използване на психодрама при работа върху справяне със загуби, травми, кризи
 10. Използване на психодрамата при работа със проблеми във сексуалността. Полови роли.
 11. Психодрама при индивидуална терапия и консултиране – Монодрама
 12. Психодрама при семейна терапия и консултиране
 13. Използване на психодраматични и социометрични техники при работа с екипи, организации и институции
 14. Провеждане на проучвания в психодрамичната практика.

След завършване на обучението във второ ниво участниците показват, че:
– владеят самостоятелно методите на психодрамата в своята професионална област
– могат да ги обосновават теоретично
– могат да ги анализират професионално

Практически умения, които студентите развиват във второ ниво:

 1. Изграждане на хипотеза за процеса на протагониста и избор на подходящ тип интервенция
 2. Улавяне на ключовете за проследяване на процеса на протагониста
 3. Адекватно съчетаване на подходящи психодрама техники в интервенции, задвижващи терапевтичния процес и постигане на терапевтичната промяна
 4. Самостоятелно водене на групи в своята професионална сфера
 5. Анализ и модериране на групови процеси, структури и дейности
 6. Умения за провеждане на проучвания на приложението на психодрама метода в своята професионална сфера (количествени и качествени)

Дипломиране:

Изисквания

440 учебни часа (по 45 минути) тренинг и супервизия в рамките на предложената програма. Допускат се максимум 30 часа (5%)  отсъствия. 160 часа водене на група в собствената сфера на професионална компетентност и протоколи за тях. По преценка на обучаващия екип, на студента могат да бъдат препоръчани допълнителен брой часове тренинг или практикуване под супервизия.

Минимум три сесии на групова супервизия на собствената група и предадени протоколи за тях.

Минимум пет участия като водещ (на протагонист – центрирана работа, социодрама, социометрия) и предадени протоколи за тях. Протоколите се водят по образец, изработен от Института.

Представени протоколи за 160 часа собствена практика като водещ извън обучителната групата.

Писмена себерефлексия за личностното и професионално развитие в хода на обучението.

Представен в групата и защитен пред изпитната комисия писмен тезис, в който обучаващият се отразява вижданията си за индивидуалните и групови процеси и своя психодраматичен опит при воденето на супервизираната група в собствената професионална сфера. Обзор на теоретичните знания и на постиженията в тази област в  света до сега. Високо се оценява провеждането на проучване на резултатите по време на воденето на супервизираната група.

Развити практически умения и усвоени теоретични знания, дефинирани като цели на второто ниво на обучение.

B края на обучението във второ ниво студентите полагат изпит, в който демонстрират своите практически  умения за водене на психодраматична сесия, както и теоретичните си знания, защитават и писмения си тезис.

Изпитът се провежда от изпитна комисия, включваща представител на БДПГТ, който с подписа си на дипломата на студента, удостоверява, че тя се признава от дружеството.

Процедура

При завършване на обучението във второ ниво, обучителят или екипът провежда индивидуална сесия за обратна връзка и препоръки с всеки от студентите.

Студентите се дипломират като Психодрама–водещ/директор или Психодрама терапевт, в зависимост от университетското си образование, след оценяване на цялостното участие в обучението и изпълняване на изискванията на Института за дипломиране.

Психодрама-директорът и Психодрама терапевтът има право да използва самостоятелно психодраматичния метод в своето поле на професионална компетентност.

Дипломата на Психодрама Център Орфеус за Психодрама Терапевт дава възможност за вписване в Националният Регистър на Психотерапевтите в България към БАП и кандидатстване за Европейски Сертификат по Психотерапия към ЕАП.

Възможно е да се наложи коригиране на някои изисквания в съответстие с промени, приети от професионалните организации (в България и в чужбина) в тези сфери и промени в нормативната и законова база.

Последна актуализация на програмата – 09.02.19.
Д-р Гълъбина Тарашоева
Директор на Психодрама Център Орфеус