Супервизия и Дебрифинг

Супервизията е изключително необходима в сферата на психиатрията, психотерапията и социалната дейност, поради важността в тези сфери да се разграничават процесното и съдържателното ниво на комуникация и рисковете, произтичащи от неосъзнатото им смесване. А то може и се случва в работата на всеки специалист, важно е да се мисли за тази възможност и за преодоляването му да се търси “добронамерен професионален поглед от вън”- каквото всъщност е супервизията.
Екипите в помагащите професии обикновено се справят успешно с повтарящо се излагане на голям брой травматични събития, но някои “критични инциденти” пораждат необикновено силни емоционални реакции, които пречат на работещите да функционират пълноценно или на мястото на събитието, или по-късно.

Дебрифинг е процедура за превенция на синдрома на прегарянето и на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) при групи от хора, изложени на травми. Прилага се и при ангажирани с Кризисни Интервенции и други видове спешност хора и екипи. Представлява емпатично изслушване с ясното съзнание, че хората могат да преживяват много различни емоции, и всички да са действителни и сериозни.
Цели да се постигне психичен комфорт чрез “обезвреждане” на травмиращата ситуация, даване на израз на тревожността и безпокойствата, и нормализиране на реакциите.