Програма „Психодрама с деца“

Програма за обучение Психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger  – индивидуална и в група

Тази програма е изработена по модела на програмата на Moreno Institue Stuttgart, от д-р Фабиан Блобел и Хелена Брем, преки ученици на Alfons Aichinger и Walter Holl, основатели на метода.

Обучението се организира и провежда в Психодрама център “Орфеус”, директор на програмата е д-р Фабиан Блобел – дългогодишен ръководител на департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария, специалист по психиатрия и психотерапия за деца и юноши.

Програмата се състои от минимум 300 часа по 45 минути обучение по метода на Alfons Aichinger и Walter Holl, включително преживелищен опит, групова динамика и социометрия; теория и практика на метода в групата за обучение под супервизия.

Целта на това обучение е да подготви участниците да използват психодрамата в сферата на педагогиката или терапията. Тази форма на психодрама с деца може да бъде използвана в индивидуален, фамилен или групов формат.

Обучението е предназначено за хора, които работят като терапевти, педагози/учители, социални работници във всички видове клинични или социални сфери, и ще прилагат метода в рамките на своята професионална компетентност.

Програмата представя форма на детска психодрама терапия, която се прилага в групи за деца (на възраст 5-12 години) с хронични социално-емоционални затруднения. Този метод е създаден и развит на базата на символната игра от Alfons Aichinger и Walter Holl в Германия. През последните 30 години той става добре признат и прилаган в много различни лечебни, здравни и образователни институции в немско-говорящите страни.

С тази групова терапия се помага на децата да излекуват емоционалните си рани по забавен начин. Те също така се насърчават да изпитат различни и нови форми на символични роли и социални взаимодействия в сигурна групова среда. Стимулирано и ръководено от терапевта, детето преживява само-излекуване, измисляйки роля, която му позволява да изиграе фантазиите си за величие в символична игра. 

Терапевтите, в идеалния случай мъж и жена заедно, активно участват в играта и се намесват чрез своите роли на символно ниво. В пиесата може да се използва цялата гама от психодрама интервенции – модифицирани по начин, по който те се вписват в символното ниво на играта. Терапевтите също така ръководят груповия процес, като улесняват взаимодействията и помагат за създаването на историята. 

В рамките на груповата терапия децата получават подкрепа за взаимодействие по ресурсен и творчески начин. Детето може да изгради своите социални умения и да има възможност да създава социални взаимодействия по позитивен и сигурен начин.

Обучителната програма е разделена на 2 модула, състоящи се от по 4 уикенд-блока по 30 часа всеки, плюс извънредни семинари.

Първият модул е насочен главно към усвояване на воденето на психодраматичната игра.

Вторият модул е насочен към различни индивидуални разстройства, нарушения в групи и специални интервенции.

Модул 1 “Водене на психодрама с деца”:

Първи уикенд: Роли – фантазии и фантазии за величие.
Психодрама техники – Влизане в свои фантазирани роли чрез детски игри. Изиграване на своите фантазии за величие. Всеки участник ще може да  усети и научи възможностите на психодрама техниките при работа с деца чрез изиграване на детски роли.

Втори уикенд: Развитие на играта. Приятелство.
Участниците ще започнат да водят психодраматични интервенции чрез активни игри с фокус върху развитие на играта и приятелството.

Трети уикенд: Ролево развитие и работа с частите. Психологичното развитие през погледа на Морено.
Фокусирайки се върху роли, капацитет и ресурси, участниците ще могат да се учат да водят индивидуални интервенции в групова ситуация.

Четвърти уикенд: Фамилно реконструиране, индивидуални и групови динамики  (в обучителната група).
Лична работа за анализ на свои модели и приложението му при водене на психодраматични игри.

Модул 2 “Психодрама с деца; индивидуални разстройства и нарушения в групи и специални интервенции

Първи уикенд: Привързване и групови динамики

Втори уикенд: Интернализирани нарушения

Трети уикенд: Екстернализирани нарушения

Четвърти уикенд: Индикации, критерии за изключване, групов формат

Допълнителни семинари (всеки по 30 учебни часа), поне 2 от:

  • Работа с травма
  • Работа с агресивното дете
  • Работа с юноши, на възраст 12-15 години
  • Работа с групи родители
  • Работа с деца на разделени родители

За включване в програмата се изисква участниците да имат професионална компетентност и правоспособност за работа с деца и предварителни знания и опит в работа с психодрама или да са в процес на придобиването му.

Завършилите цялата програма и покриващи актуалните критерии на FEPTO ще имат право да се явят на изпит. Необходимо е участниците да имат минимум 300 часа обучение в програмата (8 уикенда + 2 от 4те допълнителни семинара = 10 х 30), плюс самоподготовка (теоритично представяне по зададена тема, себерефлексия и процес на развитие на ролите) и практика под супервизия. Успешно издържалите изпита ще получат сертификат за правоспособност, даващ им право да използват психодраматичния метод с деца в индивидуален, фамилен или групов формат, и да го прилагат в сферата на своята професионална компетентност – педагогика или терапия.

Психодрама център Орфеус предоставя и възможност за супервизия на работата с деца и юноши