Тийм доктор Орфеус

И екипът, като човекът може да боледува и тогава се нуждае от тийм доктор за да си помогне.

Екипът е група хора, всеки от които има специфични умения и отговорност да взема самостоятелни решения, които заедно работят за постигането на обща цел, които се срещат за да общуват, да си сътрудничат, и да обединяват познанията и уменията си, въз основа на което изграждат плановете си, определят действията си и вземат решенията си.
Екипът не е бюрократична структура и не е изграден на йерархичен принцип.
Екипът съществува хоризонтално и е изграден от личности, които работят заедно и имат еднаква власт. Личността на всеки член от екипа е от основно значение за работата на целия екип. Участието на членовете на екипа е индивидуален процес на всеки от тях и те не считат за даденост работата и участието на всички от екипа.

Екипът е като човек – ражда се, пораства, развива се, работи, и …. остарява. Във всеки от етапите на своето развитие има различни потребности и различни възможности. Както човекът, така и екипът в различните етапи от своя живот има нужда от консултиране във връзка със своето развитие и преодоляване на възрастовите си кризи, и от терапия в моментите на своето боледуване. Психодраматистът със своите знания, опит и умения може да е ефективен както като екипен / тийм консултант, така и успешен като екипен / тийм доктор.

Нещо, от което всеки екип се нуждае е разбирането за властта и мощта.
За да бъде ефективен, за всеки екип е необходимо осъзнаване на своята собствена мощ да постига промяна, да събира ресурси и инструменти за действие, както и за признаване на това, кой какви видове власт владее в екипа.
Стилът на лидерство може да не успее да се адаптира към променящите се условия, и системите, поддържащи функционирането на екипа могат да излязат от употреба.
Колкото по-незащитено място е екипът, толкова по-трудно може да се направи преглед на практиката му или учене от грешките. Това е така, особено когато индивидите са окуражени да се конкурират по между си.
Лидер на екип без супервизия, тренинг и подкрепа, с годините трудно може да поддържа същото ниво на мотивация. Може да се окаже, че екипът е изгубил перспективата за това как изглежда работата от гледна точка на клиента.
Добре установените лидери натрупват много легитимна и интерперсонална мощ. Това е един случай, в който се налага да се потърси външен консултант /тийм доктор/.
Предимството на външния консултант е, че той е преносител на добра практика от едно работно място на друго.

Консултантът:

  • помага на лидера на екипа да се вгледа в своята работа и в ролите, които трябва да изпълни,
  • помага на екипа да осъзнае, че стандартите са снижени и да си признае нуждата те да бъдат подобрени,
  • Помага и на двете страни да развият по-ефективни и по-ефикасни начини за работа.

Обикновено се прави SWOT анализ, с който екипът се вглежда в силните си страни и в слабостите си, във възможностите и заплахите. Силните страни и слабостите се отнасят основно за вътрешното функциониране на екипа. Възможностите и заплахите / рисковете се отнасят основно към външното обкръжение

Един от белезите на зрялост на екипа е, че членовете му приветстват възможността да бъде направен преглед и оценка на представянето и прогреса на екипа, или супервизия, така както зрелият отговорен към себе си индивид приема и цени ежегодния профилактичен медицински преглед. Това е шанс за екипа да се вгледа във своето вътрешно функциониране, да се освободи от натрупани напрежения и блокажи, и да си постави нови цели за следващия период от работата си.
Терапевтичните екипи – изискват форми на групова супервизия както на индивидуалните членове, така и на екипа като цяло, за да могат да работят с различните нива на чувства, които са сърцевината на работата им.