Отговорите

Човек носи в себе си отговорите на своите въпроси

Едно от вярванията на Морено е, че човек носи в себе си отговорите на своите въпроси и ролята на терапевта е не да му даде отговори, а да му помогне да открие своите отговори. В здравеопазването, в етапа на преход от патриархален към партньорски модел, пациентът от ролята на зависим от лекаря преминава в ролята на негов равностоен партньор, като:

  • поема отговорности за своето здраве;
  • участва във вземането на решения, свързани със здравето си – промотивни, превантивни, терапевтични и рехабилитационни;
  • притежава автономност и прави свободен избор.

При кризисните интервенции за партниране се поканват и близките.
Ако в медицинския модел идеята за партньорство между пациент и терапевт е сравнително нова, то в психотерапевтичната, и особено в психодраматичната практика партнирането е без алтернатива изначално.
Поради това често търсещият психотерапия човек не се нарича пациент, а клиент.
Той/тя е в активна позиция не само докато даде заявката си за терапия, но и по време на целия терапевтичен процес, до края му – поема и носи своята отговорност както за дефиниране на целите и задачите на предстоящата терапия, така и за работата по реализирането им.

Психотерапевтът със своите знания и умения, само асистира на клиента, акушира раждането на промяната – осигурява защитеното пространство, и всичко необходимо за да стане възможно протичането на терапевтичния процес.

Договорът за конфиденциалност е едно от задължителните условия това да се случи.