Супервизия

Супервизия на екип програмата за психо-социална рехабилитация на Терапевтичен център „Свети Илия“ - Програма „РЕСТАРТ“ към Фондация „Общност в помощ на зависимите“- гр. Габрово – от 2021

Ко водещ в супервизия, водена от д-р Фабиан Блобел, на професионалисти и екипи, работещи с деца, юноши и/или техните семейства – от 2017 г. и продължава, а от 2020 и онлайн, при необходимост

Супервизия на екипа, провеждащ групи с деца със специални потребности за развитие на социални умения по Дейност 4.2, заложени в Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“ по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването №РД-13-130 от 14 септември 2015 г., в продължение на 87 часа през 2016 г.

 Супервизия по проект HORGANIC на екипите в Германия, Словения и Испания, работещи по разработената от мен програма за тренинг в социални умения на психично болни през 2014 г., финансиран от ЕК, по програмата Учене през целия живот.

 Супервизия по проект EMPOWЕR JUST/2010/DAP/AG/1348 финансиран от Европейската програма Daphne III, на екипа в България, осъществяващ психосоциална работа с метода психодрама, с жени, жертви на домашно насилие, в продължение на 12 месеца, общо 48 часа, през 2012 г.

 Супервизия на груповата работа в Програма “Психотерапия и превенция на делинквентно поведение у деца и юноши” – реализирана от Български женски съюз – дружество Русе по договор с ЕС по програма “ФАР ЛИЕН” – 1996 – 1997г.

 Индивидуална супервизия на психологична работа в SOS – детски селища – 1997 г.