Участия в обучения

Водена от правилото „Човек се учи докато е жив“ д-р Тарашоева не спира да се обучава:

 Tele’Drama Група за подкрепа с Daniela Simmons – 25.03.20; 01.04.20; 08.04; 15.04; 18.04.20; 22.04; 29.04; 06.05; 13.05; 20,05; 27.05.20

Tele’Drama Тренинг семинари с Daniela Simmons за обучение за работа онлайн – уроци N – 103; 104; 105; 106; 107; 112; 113; 115 – март и април 2020

Обучения психодрама в Зуум Виктор Симеонов – 28.04.20; 05.05.20; 20.05.20; 05.06.20;

Обучения психодрама в Зуум Павел Корниенко – 02.08.20

Обучения работа в Зуум - БДПГТ – 31.03.20; 03.04; 07.04.20; Боряна Ангелова–

Обучения психодрама в Зуум - Даниела Тахирова -– 10.04.20; 14.04; 21.04; 24.04.20

Итервизия на работа с психодрама онлайн, организирана от БДПГТ – 08.05.20; 28.05.20; 26.06.20; 30.07.20

Професионално писане с Dominik Grundy организирано от IAGP – 23.03.21; 06.04.21, 20.04.21; 04.05.21; 18.05.21; 01.06.21, 15.06.21; 29.06.21;

1. Следдипломно обучение – квалификационен курс по здравен мениджмънт 200 часа

2. Курс за обучение за Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения по наредба №13/2003г на МЗ

3. Курс по Ситуационно лидерство тип ІІ от Бланчард Интернернешанъл

4. Курс по Даване на обратна връзка от Бланчард Интернернешанъл

5. Следдипломна квалификация на тема: “Развитие на организационни способности и компетентност за административно управление на публично социално заведение”, организирана от СУ Климент Охридски и Академия Рееспонса:

1. Взаимодействие на ръководството на социалното заведение с общинската администрация.
2. Финансово управление, одит и контрол
3. Обществени поръчки на публично социално заведение
4. Документооборот и архивиране на документи
5. Лидерство и работа в екип
6. Управление на имущество, активи и информация. Стопански договори
7. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
8. Здравословни и безопасни условия на труд
9. Разработване и управление на стратегии, програми и проекти

6. Курс – Атестация на лечебните заведения – академия Респонса

7. Конфликтът на интереси – правна характеристика и система за превенция, установяване, процедурни правила и административно-наказателна уредба – Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. Финансов мениджмънт и мениджмънт на качеството в здравеопазването – Персонал Коннсулт

9. Национални конференции – Е-здравеопазване:

1. 7-ма – „Е-здравеопазване – технологии за управленска прозрачност и пациентска грижа” – ICT Media – 2012 г.
2. 8-ма – „Е-здравеопазването – основният стълб в здравната система” – 2013 г.
3. 9-та – „Е-здравеопазване”– 2014 г.
4. Десето юбилейно издание на национална конференция по “Е-здравеопазването” – „Иновационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване” в София – 19.02.15
5. Единадесето издание на национална конференция по “Е-здравеопазването” – „Национална платформа за електронно здравеопазване – тенденции, стратегии и политики” – 18.02.16 в София

10. Маркетинг на съдържанието – семинар в академия Justinмаркетинг – 2017

 05.07.21

д-р Гълъбина Тарашоева