В МУ Варна

„Някои аспекти на ефективност на психодрама метода при работа с пациенти с паническо разстройство”

Проучване провеждано под ръководството на Катедра „Психиатрия и медицинска психология” в Медицински Университет “проф. д-р Парашкев Стоянов” във Варна

През последните 20-25 години психодрама методът доби значителна популярност в България. Независимо от това у нас все още няма научни доказателства за ефективността на този метод, както и за терапевтичните фактори при прилагането му. Това налага първо да потърсим научни доказателства за ефективността на психодрама метода и след това да търсим отговор на въпроса „Какъв е терапевтичният процес при психодрамата, който води до терапевтична промяна?”.

В настоящото проучване за първи път изследваме ефективността на психодрама метода в българска извадка, както и често срещаните психологични проблеми при хората, страдащи от паническо разстройство и с кои психодрама техники можем да отключим терапевтичния процес при тях.

Целта на изследването е да даде отговор на въпроса: „Ефективна ли е психодрамата при лечение на пациенти с паническо разстройство?“. Хипотезата е, че при пациенти с паническо разстройство паралелното лечение с психодрама и фармакотерапия е с по-висока ефективност в сравнение с фармакотерапията сама по себе си. Стратегията за постигане на тази цел е да се проследи и сравни честотата на симптомите (понижаването на тревожността) и промяната в качеството на живота на пациентите преди и след паралелна терапия с психодрама и фармакотерапия спрямо фармакотерапията сама по себе си, като успоредно с това се проследява и промяната в нивото на спонтанността.

Провежда се отворено рандомизирано пилотно интервенционално клинично изследване с контролна група. Пациентите се разпределят на случаен принцип в 2 групи – психодрама група и контролна група, със стратификация за равенство. Всички пациенти в психодрама групата, както и тези от контролната група получават своята фармакотерапия и регулярни посещения при личния си психиатър. В ЦПЗ “Проф.Н.Шипковенски” се водят последователно 2 психодрама групи с пациенти с паническо разстройство (според дефиницията на DSM-IV-TR).  Паралелно с всяка психодрама група има контролна група със същия брой пациенти, които получават единствено фармакотерапия. Психодрама групите са водени от екип от двама дипломирани психодрама терапевти. Всяка група стартира с 8 – 12 пациента с паническо разстройство и работи 6 месеца: 25 групови сесии (3 часа всяка) ежеседмично.

За диагностика на пациентите се използва полуструктурирано интервю проведено от клиницист, съобразно диагностичните критерии на МКБ-10. След това всички участници в проучването се изследват с 3 инструмента, като оценяването на пациентите се извършва трикратно: 1. преди включване в проучването; 2. след 6 месеца (периода на груповата терапия); и 3. проследяване 6 месеца след края на груповата терапия. За оценка тежестта на разстройството се използва Теста на Хамилтон за оценка на тревожни разстройства (HAM-A) (Hamilton, 1959)За измерване промяната на симптомите, качеството на живот и социалното функциониране се използват CORE‐OM (Evans et al., 2000) и SAI‐R (Kipper et al., 2008). CORE‐OM – въпросник за клинични резултати в рутинно оценяване е създаден от Крис Еванс (Evans et al., 2000) и валидизиран на български език през 2013 г. (Testoni et al., 2013). Това e самооценъчен инструмент с 34 айтема, покриващи 4-ри дименсии: 1. Субективно благополучие (4 айтъма; W) 2. Проблеми / симптоми (12 айтъма; P) 3. Социално функциониране (12 айтъма; F) 4. Риск за себе си и за другите (6 айтъма; R). Измерва се тежестта на проблема: по-висок резултат означава, че индивидът отчита повече проблеми и е подложен на по-голям дистрес. SAI‐R е специален въпросник за измерване на спонтанност, създаден от Дейвид Кипър (Kipper et al., 2008) и валидизиран на български език през 2013 г. (Testoni et al., 2013). Това е самооценъчен инструмент, разработен за измерване на интензивността на чувства и мисли, които характеризират състоянието на ума и се описват като спонтанност. Изследваният трябва да отговори на въпроси като “Колко силно са изразени тези чувства и мисли при теб по време на един типичен за теб ден?” (Kipper et al., 2008).

Проучването е представяно на различни научни форуми и публикувано в различни издания:

 1. Гълъбина Тарашоева, Мария Горинова, Теодора Николова, – Проучване на ефективност на и терапевтични фактори при психодрама терапията при тревожни и депресивни разстройства” – структурирана дискусия по време на 11-та годишна конференция на Колегиум Частна психиатрия с международно участие – 30.09 – 01.10.11 в София
 2. Гълъбина Тарашоева, Мария Горинова, Теодора Николова – „Проучване на ефективност на психодрама терапия при болни с тревожни и депресивни разстройства” – структурирана дискусия по време на първия психодрама фестивал, проведен в Пловдив – 20 – 22.01.12.
 3. д-р Тарашоева Г. П., Христов А. Т. – „Терапевтични фактори при Психодрама терапия в група пациенти с тревожни разстройства – първи наблюдения”–конференция на Колегиум Частна психиатрия и СУ- „Новини от лечебното изкуство”- в София, 23 – 24.04.15
 4. д-р Гълъбина Тарашоева, – „Спонтанност и тревожност – промени при Психодрама терапия на  пациенти с паническо разстройство” – Конференция  – „Да запазим връзката – история на душата” –  в чест на Бернхард Ахтерберг, 18 – 20.09.15  във Велико Търново
 5. д-р Гълъбина Тарашоева – „Ефективност на психодрама при лечение на пациенти с тревожни разстройства – предварителни резултати”, – XXIII Конференция на Българската Психиатрична асоциация, „Психиатрия, психосоматика и медицинска психология“ 2- 4.10.2015 в гр. Пловдив
 6. д-р Гълъбина Тарашоева – „Терапевтичният процес при психодрама терапия на болни с паническо разстройство”, – VІI Национална конференция по психотерапия „Терапевтичната ни практика” 17-18. 10.15 гр. София
 7. д-р Гълъбина Тарашоева, – „Спонтанност и ролята й в здраве и болест. Можем ли да я измерваме, развиваме, тренираме?” – Пети Психодрама Фестивал, Пловдив – 04 – 07.02.16
 8. Д-р Гълъбина Тарашоева –„Терапевтичната спирала при лечение на паническо разстройство с психодрама” – Конференция на Колегиум Частна психиатрия, 20 – 21.05.16
 9. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова, Христо Кожухаров – „Предимства при паралелно лечение с психодрама и фармакотерапия при паническо разстройство” – ІІ муждународна конференция по клинична психология, 06-09.10.16
 10. Д-р Гълъбина Тарашоева и Д-р Петра Маринова – Джамбазова  Процес и съдържание в психодрамата – проследяване при случай на пациент с паническо разстройство”, –  VІI Национална конференция по психотерапия – Идентичност и различия – 15-16.10.2016
 11. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова -Джамбазова, Христо Кожухаров – „Повече спонтанност – по-малко тревожност и повече благополучие” – XXIV Конференция на Българската Психиатрична асоциация – „Психиатрия на 21 век – от теорията към практиката“ 04- 06.11.2016г
 12. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова – Джамбазова, Ангел Томов, Райна Немцова – „Ефективност на психодрама при терапия на болни с паническо разстройство – предварителни резултати”, в сборник Психотерапевтични подходи и практики, БАП 2016, „Авангард Прима” 2016, 53-65 стр.
 13. Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова –Джамбазова – „Процес и съдържание в психодрамата – проследяване при случай на пациент с паническо разстройство” – сборник Идентичност и Различия, БАП 2016, „Авангард Прима” 2016, 78-95 стр.
 14. Michael Wieser, Marie Cassel, Galabina Tarashoeva, Maria Silvia Guglielmin, Ines Testoni, Cinzia Orlando, Mihaela Bucuta, Gabriela Dima –„Psychodrama effectivnes – Anxiety project” – the open panel discussion group of the International Summer School for Psychotherapy and Counseling Research, Lisbon, sept.2010. Members of the panel: John McLeod, Chris Evans, Rene Marineau
 15. Galabina Tarashoeva, Angel Tomov – “Therapeutic Factors in working with Psychodrama method in group of patients with anxiety disorders – preliminary results” – 2-nd African Regional Conference “Groups crossing bounderis – co-creating spaces for transformative changes” – 11-14.03.2015, University of Pretoria
 16. Galabina Tarashoeva – „Effectiveness of Psychodrama for patients with anxiety disorders – preliminary results” – 19th IAGP Congress, “Despair and Desire in Times of Crisis – Groups in the City … of the World”,08. – 05.09.15 Rovinj, Croatia
 17. Galabina Tarashoeva – „Is Psychodrama Effective for patients with anxiety disorders – preliminary results of a research” – 8th European Conference on Psychotherapy Research – Klagenfurt, Austria,  24 – 26.09.15
 18. Galabina Tarashoeva , Angel Tomov, Raina Nemtsova, Petra Marinova-Djambazova, Hristo Kojuharov – „Effectiveness of  Psychodrama for patients with panic disorder – the final results  – at the Summer Accademy in Granada”, 20 – 24.06.16
 19. Galabina Tarashoeva MD, Petra Marinova-Djambazova MD, Ph D, Prof.  Hristo Kojuharov MD, Ph D, Effectiveness of psychodrama  for  patients with panic disorder– the final results”  – Reseаrch committee meeting in Skopje -23-26.02.2017