EMPOWER

Daphne III

(синтез на информацията, изпратена ми от Maria Silvia Guglielmin от Италия преди стартирането на проекта)

EMPoWER

EMPowerment of Women Environment Research

е  генериран от желанието на някои италиански организации да развият, прилагат, оценяват и сравняват ефективните интервенции при превенцията и лечението на жените, жертви на насилие.

Европейският Парламент и Европейският Съвет са създали специална програма за периода 2007 – 2013 за превенция и борба с насилието срещу деца, млади хора и жени, и за протектиране на рисковите групи в сферата на основните права и правосъдие.

Програмата Daphne III цели предпазване и борба с всички форми на насилие (физическо, сексуално и психологично), както в обществената,  така и в личната сфера.

Целта на проекта е да верифицира ефективността от интегрирането в полето на превенцията (по Каплан – първична, вторична и третична) на двата модела на работа – екологичен подход и психодрама, при помагането и подкрепата на жени, които са били зле третирани.

Зле третираната жена от гледна точка на екологичния модел се намираа временно в условия на затруднение и страдание, в които тя не е оценена нито като жертва на перверзен партньор, нито като действащ субект в ко -зависимо взаимоотношение. Познанието за активната роля във взаимоотношението позволява на жената да поеме отговорност за себе си, да идентифицира ресурсите си и да изгради пътя за излизането си от злоупотребата.

В полето на първичната профилактика интегрирането на двата модела на работа означава те да се използват в класовете, с цел да се направят младите жени и младте мъже по-осъзнаващи себе си, и уважаващи себе си и околните.

В полето на интервенциятя (вторичната  и третична профилактика) жените биват подкрепяни и подпомагани с екологичния модел, и участват в психодраматична група. Предоставя се пространство за процесинг и подкрепа, позволяващо на жената да изгради и развие нов образ за себе си, превръщайки себе си в способна да приеме активна и конструктивна позиция за излизането от ситуацията на лошо третиране.

Синтез на двата модела на работа:

 1. Практики за борба сексуалното насилие: Екологичен модел

В практиката на приемане, подкрепа и помощ на зле третираните жени Iside Cooperative оперира с мултидименсионален, взаимооотношенски ? (relational), социален и културален подход, с които позволява на жените да поемат активна и конструктивна позиция по време на излизането им от ситуация на лошо трериране.

 1. Психодрамата позволява започването на осезаемо активен и конструктивен диалог между всички аспекти на своя живот в защитена и окуражаваща среда.

Специфични цели на интервенцията при Първичната превенция:

 • Да развие специфични модели за превенция на насилието срещу жени
 • Да разпространи информация за добри практики в сферата на превенция на насилието срещу жени
 • Да позволи на момичетата и момчетата да разпознават своите нужди, да разпознават себе си като способни да се самоопределят и като заслужаващи лично достойнство, да разпознават предразсъдаците и стереотипите спрямо жените.
 • Да предложи на момичетата и на момчетата инструменти да бъдат асъртивни, да уважават себе си и другите.
 • Да разпростанява модели за търсене на помощ в случай на лошо третиране

Специфични цели на на Първичната, вторичната и третичната превантивна интервенцията за жени, жертви на насилие:

 • Да развие специфични модели на подкрепящи програми за жени, жертви на насилие
 • Да реализира специфични модели на подкрепящи програми за жени, жертви на насилие
 • Да разпространи информация за добри практики за грижа и за работа с жени, жертви на насилие
 • Да промотира осъзнаването на жените за техните “стереотипизирани роли” във взаимоотношенията
 • Да постави жената в нова роля на психологична независимост, която ще гарантира еманципирането й и окончателното й отделяне като характеристики
 • Да позволи на жените да разпознаят себе си като индивиди с достойнство, да разпознават своите нужди, да разпознават себе си като способни да се самоопределят

Жените, които ще се включат в психодраматична група ще бъдат тези, които живеят в дневните центрове, намиращи се в деликатната фаза на възстановяване на тяхната материална и психична автономност, фаза, в която е лесно да се изпадне отново във взаимоотношение на зависимост и риск от насилие.

Новаторството се състои в асоцииране на консолидирани и верифицирани интервенции при зле третирани жени – психодрамата, която със своите характеристики и модалности ще подсили екологичния модел.

Проектът ще стартира със създаване на ефективни world-credited инструменти за оценка на интервенциите. След като оценъчните скали са вече избрани и адаптирани, ще процедираме с оценяване на ситуацията (pre-test) на първата среща с жената, жертва на насилие. След това, някои от тях ще бъдат поканени да вземат участие в 6 – месечна психодрама интервенция, а други ще бъдат включени в типичния екологичен модел на интервенция. Накрая post test ще оцени ефективността на интервенциите. Сравнението между интервенциите и резултатите в другите страни в Европа ще даде международно валидизиране на проекта, метода и партньорите.

Предвижда  се:

– Да се верифицира ефективността на този модел чрез оценяване преди и след survey

– да се изработят схеми на протоколи, позволяващи разпространение на акуратни и проверени добри практики

Първичната превантивна интервенция:

Ще се изпълни в четвъртите и петите (?) класове на горните училища

Ще се състои от 6  разговора от по 2 часа с всеки клас.

Напасването на двата метода – екологичния и психодраматичния ще позволи на младите едновременно да получат информация и да се почувстват част от група, активни в предложените им дейности, както и да опитат асъртивно взаимоотношение.

Тестовете ще бъдат приложени в началната и във финалната фази.

Вторичната и третичната превантивна интервенция:

Първа фаза:

Ангажиране с жената, търсеща помощ, чрез разговор, проведен по екологичния модел. Тест за първична оценка.

Тази фаза ще продължава от…..дo…..

Втора фаза:

Включване на жената в психодраматична група. Продължителност – 25 сесии, всяка от тях с продължителност 2 часа. Групата ще се състои от най – много 10 жени.

Трета фаза:

post-test.

Четвърта фаза:

Сравнения и разпространение на добри практики

Оценяване с предварителна и последваща анкета:

Ще се използва  мултиметодна и мултиинформаторна оценяваща стратегия за оценка на процеса и на резултата, включително и 3 инструмента за първично интервю, батерии от тестове, измерващи:

1) Индивидуална (първа помощ)

2) Психодрама група (интервенция)

3) Доклади на обучителите / терапевтите  за подобряване на валидността на изхода (обратна връзка)

Процесът на оценяване ще включва, в следната последователност:

Всички клиенти/субекти:

1)  QRR (Relational  Answer Questionary)

2)  standard First Care Interview

3)  QRC (Relational Competence Questionnaire)

4)  Resilience Measures (RAS, RS, RRQ)*

Psychodrama Group:

5)  RC-Ecomap

All Trainers/Therapist:

6)  Client Evaluation Form.

За всяка сесия протоколите ще документират и отчитат всяка направена интервенция, удовлетворението на клиента от сесията, колко добре индивидът разбира материала и се представя, всяко подобрение или промяна и всичко представляващо интерес или коментар.

Методи за събиране на данни

Жените, влизащи в програмата ще бъдат интервюирани индивидуално, веднага след като бъде подписано информираното съгласие. Интервюто се провежда от тренера, или терапевта, или от екипа на местния координатор, който чете въпросите, а клиентът конфиденциално отговаря. Отговорите се отбелязват директно на въпросника. Една седмица след приключване на програмата с жените се провежда post-test. Едни и същи инструменти се използват и за  предварително тестване и за последващо тестване. Проследяващо тестване се провежда на 6-я и на 12-я месец, като се използват същите въпросници.

В допълнение на себеоценъчни изследвания попълнени от жените, включени в Программата данни ще бъде събрани за същите жени от тренерите, местния координатор, и оценяващия екип, чрез стандартизирани протоколи/формуляри. Всичките данни се считат полезни качествени и количествени показатели за оценка на тренера/терапевта и на Програмата.

Evaluation Measures:

The standardized QRR Relational Answer Questionnaire;

The EWP Women’s First Care Questionnaire

The standardized QRC Relational Answer Questionnaire (50-items)

The standardized RS (Resilience Scale), RAS (Resilience Attitude Scale) and the new Relational  Resilience Scale (RRS)

The Relational Competence Ecomap (Rc-Ecomap)

The EWP Client Evaluation Form

The First Care questionnaire и Client Evaluation Form ще бъдат създадени специално за целта  от EWP екипа. Стандартизираните инструменти за измерване е необходимо да бъдат валидизирани след като бъдат преведени на различните езици. RRS е нова скала, създадена в Университета на Падуа нейното валидизиране е в прогрес.

Сравнение и разпространение:

Предвидените от проекта срещи за сравнение и разпространение на добри практики, са не само за тези, които са включени в проекта, но и за психодраматисти, желаещи да се задълбочат в тази сфера на интервениране, както за превенция, така и за директни интервенции.

Тези конференции ще бъдат организирани в различни страни, съответно:

 • В първата фаза на проекта – за обмен на идеи и сравнение
 • Една среща в междинната фаза за анализ на първите събрани резултати
 • Две срещи във финалната фаза с цел да се разпространят резултатите колкото може повече, и да се контактува с колкото може повече оператори в сферата. Това е начин на коопериране между различните Европейски психодрама организации, който е фундаментален и много уместен.

Резултатите от проекта са в 3 секции:

 1. Жени – те ще бъдат най-облагодетелствани от проекта. Тийнейджърите между 17 и 19 г. ще са бенефициенти в сферата на превенциятя. Училището ще е привилегированата околна среда в превантивната сфера.
 2. Околна среда – методът на посрещане и работа с жени, жертви на злоупотреба изисква (директно или индиректно) въвличане на заобикалящата околна среда като – взаимоотношения, работа, дом и т.н.
 3. Проучването ще ни позволи да оценим:
 • Във фазата на пре-теста – за всички жени включени в услугата ще бъде приложен / използван Valutation Report Common Card в различните страни: това ще ни позволи да сравним резултатите
 • В пост – тест фазата – ефективността на интервенцията в различните страни

Участващи структури:

 1. COOPERATIVA SOCIALE ISIDE: project leader.

The social Cooperative Iside is born in April 2004 as a development of the association “Le Moire”, founded in 1997 in Mestre.

 1. PADOVA UNIVERSITY DEPARTMENT OF GENERAL PSYCHOLOGY
 2. ITALIAN PSYCHODRAMA-DOCTOR MORENIANI ASSOCIATION AND THE PSYCHODRAMA THEATRE: MARIA SILVIA GUGLIELMIN
 3. 4.EUROGEMS – project management

Партньорство:

Проектът ще се приложи по същия начин във:

-Италия:

 • Cooperativa ISIDE
 • Università degli Studi di Padova
 • Comune di Rovigo
 • Comune di Venezia
 • Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani
 • Teatro di Psicodramma di Treviso

– Румъния:

 • Romanian Association of Classic Psycodrama
 • Possibile partecipation also of  Romania University (to verify)

– Албания:

 • Antiviolence centers of Tirana, Durazzo e Scutari.
 • Possibility of logistic support Comune di Tirana.
 • Psychodrama albanian Studio

– Автрия

– Португалия

Всяка страна, участваща в проекта ще определи водеща организация, а ние ще гарантираме:

 1. бюджет за реализиране на проекта (базиран на средната цена за час при психолог в страната, като се има пред вид размера на финансирането и на ко-финансирането)
 2. тренинг на операторите за екологичния метод и за начина на използване на тестовете
 3. ангажимент за участие на организациите в събитията, промотирани от проекта, в публикуването на документите в Европейската мрежа, промотирана от проекта.

Условията за участие в тази група са:

 1. участие на организация, работеща с психодрама, участие на организация, работеща са жени, жертви на насилие, участие на университет
 2. възможност да се достигне до минимум 100 жени, жертви на насилие, нуждаещи се да се работи с тях
 3. възможност за ко-финансиране в пари или в някаква част от проекта (based on the Nation of origin and on  the budget  issued  from the project).

MARIA SILVIA GUGLIELMIN

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЕКТ Daphne III

Възможността за включване в този проект произлиза от участието ми в дейността на Комитета за проучвания на Федерацията на Европейските Психодама Тренинг Организации (FEPTO RC), и на неговата група за разработване на международни проекти.

Включването на България в този проект би било възможно при следното взаимодействие на участници:

 1. Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия (БДПГТ) като водеща организация.
 • Координатор за България – д-р Гълъбина Тарашоева, съосновател и бивш (първи) председеател на БДПГТ, по настоящем член на комитета по стандартите, съосновател на FEPTO, единствен член от България във FEPTO RC и в неговата група за разработване на международни проекти.
 • Членове на дружеството ще могат да се включат като водещи на психодраматичните групи и като участващи в провеждането на тестовете
 1. Център за работа с жени, жертви на насилие “Надя”, с ръководител д-р Росанка Венелинова. Център Надя има 5 клона в страната
 2. проф. Надежда Витанова – член на БДПГТ, преподавател по клинична психология и социални дейности в СУ. (Очаквам отговор от Мария-Силвия, дали е възможно тя да участва персонално, а не чрез СУ, (последното се оказва комплицирано до невъзможност).

Ко-финансирането предлагам да е чрез доброволен труд, евентуално и  предоставяне на наши помещения за работа без наем.

Мария Силвия очаква отговора ми до 11 януари.

Включването ни и успешното ни участие в този проект би довело до:

 • международно валидизиране на психодрама метода, като ефективен, и в частност подходящ при работа с жени, жертви на насилие,
 • популяризиране на БДПГТ и на център “Надя” в международен план,
 • обогатяване на опита както на членовете на БДПГТ, така и на членовете на екипа на център “Надя” с нови умения,
 • ефективна помощ и подкрепа за множество жени, жертви на насилие
 • нов ефективен модел за работа с жени, жертви на насилие, разписан в протоколи за добра практика

Д-р Гълъбина Тарашоева

БДПГТ възложи на екип на Психодрама Център Орфеус работата по проекта в България

Мария Горинова и Теодора Николова – обучители

д-р Гълъбина Тарашоева – национален координатор и супервизор

Габриела Моита изработи методология и ръководство за работа на психодраматичните групи

Работата попоекта стартира с обучение на всички екипи, проведено в Порто

Дейността беше проследявана и отчитана на редица срещи и конференции

  

Дейността беше приключена и представена на конференция в Падуа 

 

Проучването се ръководеше от Университета на Падуа и Резултатите от работата по проекта бяха публикуванни:

 1. Wieser M., Testoni I., Guglielmin M. S., Salvestrin G., Moita G., Tarashoeva G., Evans C., Carlyle J.: Psychodrama Research in the Field of Women Victims of Violence. In: Society of Psychotherapy Research (Hrsg.): Book of Abstracts. 42nd International Meeting June 29 – July 2, 2011 Bern, Switzerland. Ulm: Ulmer Textbank, 2011, p. 13.
 2. Moita G., Testoni I., Guglielmin M. S., Wieser M., Dima G., Tarashoeva G.: Psychodrama research in the field of women suffering from violence: A DAPHNE project. In: G. Moita & A. Roma Torres (Hrsg.): Other seas, new discoveries. Program Abstract Book of 4th Regional Mediterranean and Atlantic Congress of the IAGP. Porto: Sociedade Portuguesa de Psicodrama, 2011, p. 44.
 3. Tarashoeva G, Gorinova M. , Nikolova T.,Venelinova R –The Bulgarian Partners in the EMPoWER Project, 4th Regional Conference of IAGP –2011 – Porto
 4. Wieser, M., Testoni, I.,, Tarashoeva G.,Ribeiro L., Empowerment of women suffering from physical gender – based violence in family relations in 7th FEPTO Conference June 8th – 10th, 2012, Oslo
 5. Tarashoeva G, Gorinova M. , Nikolova T.,Venelinova R “EMPoWER BULGARIA” in 7th FEPTO Conference June 8th – 10th, 2012, Oslo
 6. Galabina Tarashoeva, Maria Gorinova, Teodora Nikolova – Some changes in the women participated in the psychosocial work with victims of domestic violence. Cultural Specifics and differences in Bulgaria – In Symposium (SY12) “Research in Psychodrama”. And SY12.1 “Violence and gender” in IAGP International Congress – Cartagena, Colombia/2012
 7. Wieser M., Testoni I., Tarashoeva G.: Trauma, violence and psychodrama. In: Society of Psychotherapy Research (Hrsg.): 3rd Joint Meeting of the SPR European and UK Chapters. Book of Abstracts. Oktober 10-13. Louisville: Society of Psychotherapy Research, 2012, p. 55.
 8. Testoni, I., Armenti, A., Evans, C., Guglielmin, M. S., Ronconi, L., Zamperini, A., Cottone, P., Wieser, M., Moita, G., Dima, G., Tarashoeva, G., Bucuţă, M. D.: Empower: A Daphne III project our mission, structure and results. In: Interdisciplinary Journal of Family Studies, Padova: Padova University Press 17 (2012), 2, 119-129.
 9. Testoni I., Guglielmin M. S., Wieser M., Tarashoeva G., Moita G., Bucuţă M. D. (Hrsg.): Ending gender violence in the family and in society. Empirical research in psychodrama, group psychodynamic therapy and group processes. Padova: Padova University Press, 2012 (Interdisciplinary Journal of Family Studies, 17 (2)), pp. 1-398.
 10. Galabina Tarashoeva, Maria Gorinova, Teodora Nikolova, and Rossanka Venelinova – “Psychodrama’s intervention work in Bulgaria with women victims of domestic violence. Possibility for change the trans-generational violence’s circle “, p 267 in “Ending gender violence in the family and in society. Empirical research in psychodrama, group psychodynamic therapy and group processes” 2012). Vol. 17 (2).  Testoni, M. S. Guglielmin, M. Wieser, G. Tarashoeva, G. Moita & M. Bucuţă (Eds.), Interdisciplinary Journal of Family Studies (pp. 1-398).  Retrieved from http://unipress.cab.unipd.it/istanze/test-mimbo/volume-17-2
 11. Chapter:Gender Rights in Groups and Societies – The International Perspective Baumgartner D.Cantarella G.Chiang H.-HTarashoeva G. P., Wieser M AGPA . Annual Meeting February 25-March 2, 2013, New Orleans Marriott, New Orleans, LA
 12. Ines Testoni, Maria Silvia Guglielmin, Michael Wieser, Galabina Tarashoeva. “Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER)”2013 г. – ІV International Sociodrama Congress – Iseo, Italy
 13. Michael Alexander Wieser Galabina Tarashoeva – Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER) – IAGP & CAMH (Eds.), 9th IAGP Pacific Rim Regional Congress, 2nd Chinese Group Counseling and Group Psychotherapy Conference. Conference Handbook, Paper Abstract Book (pp. 48-49). Beijing: The Division of Group Counseling and Group Therapy (DGCGT, CAMH) 01/2014;
 14. Dr Galabina Tarashoeva, Sofia City Mental Health Center, Bulgaria – “Application of psychodrama in social projects” – IAGP & CAMH (Eds.), 9th IAGP Pacific Rim Regional Congress, 2nd Chinese Group Counseling and Group Psychotherapy Conference. Conference Handbook, Paper Abstract Book (pp. 48-49). Beijing: The Division of Group Counseling and Group Therapy (DGCGT, CAMH) 01/2014;
 15. Michael Wieser, Galabina Tarashoeva et al –“Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER) Results of the European Daphne project (European research project on women groups suffering from gender-based violence) 2014 Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research – Copenhagen – 25 – 29.06.14
 16. Article:Developing spontaneity and well-being in women victims of domestic violence Ines TestoniAlessandra ArmentiLucia RonconiSibylla Verdi, Michael Wieser, Mihaela Dana Bucu ţăGabriela MoitaGalabina Tarashoeva Vol 10, N° 11 (2014) Against gender-based violence: from Italian debate to intercultural dialogue
 17. Chapter:Assessing psychodramatic intervention on female victims of violence. The cross-cultural validation of CORE-OM and SAI-R for Project Empower Daphne.  Ines TestoniAlessandra ArmentiAlice BertoldoDaniela Di Lucia Sposito, Michael Wieser, Gabriela MoitaGalabina TarashoevaLucia RonconiSibylla VerdiPaolo Cottone  Daphne and the centaurs. Overcoming gender violence, Edited by Ines Testoni, Caterina Arcidiacono, Angelika Groterath, 01/2013: pages 161-179; Barbara Budrich Publishers., ISBN: 978-3-8474-0124-7
 18. Chapter:The effectiveness of the EMPoWER project and intervention: Psychodrama and the elaboration of domestic violence in Italy, Austria, Bulgaria, Portugal, Romania, and Albania ,I TestoniArmenti, M. Wieser, Alice BertoldoMihaela BucutaGalabina TarashoevaLucia RonconiMaria Silvia GuglielminGabriela DimaGabriela MoitaAdriano ZamperiniSibylla VerdiDaniela Di Lucia Sposito 01/2013: pages 119-150; Atgender and Central European University Press.
 19. Article:Empowerment of Women Environment Research (EMPoWER) TestoniM. S. Guglielmin, M. Wieser, G. Tarashoeva
 20. Article:Empower: A Daphne III project our mission, structure and results TestoniAlessandra ArmentiC. EvansM. S. GuglielminLucia RonconiA. ZamperiniPaolo Cottone, M. Wieser, G. MoitaG. DimaG. TarashoevaMihaela Dana Bucu ţă