Peer2Peer

Какво е Партньор към Партньор (Peer2peer) ?

Партньор към Партньор е професионален курс по обучение. Дава възможност на хора, които са преживяли проблеми с психичното здраве да станат лични асистенти на тези, които в момента живеят с подобни затруднения.

Партньор към Партньор е трансгранична Европейска инициатива.

Осем различни партньорски организации от шест страни работят заедно за да направят Партньор към Партньор реалност.

Работата за взаимна подкрепа е новa функция в сектора на Психичното здраве, базирана на преживения опит и експертиза на хората

Партньор към Партньор подхожда към подкрепата и обучението на хората с психични проблеми като поставя фокус върху тяхното възстановяване.

Партньор към Партньор е уникален проект, който дава възможност да се повлияе на социално и политическо ниво, както и оформя курса на поведение как да подхождаме към възстановяването на хората с проблеми с психичното здраве.
Защо Партньор към Партньор е необходима?

  

Защо Партньор към Партньор е необходима?

Хората с психични проблеми са с 3 до 5 пъти по-голяма вероятност да останат безработни в сравнение с останалите европейци. Хората с психични проблеми често имат желание и са способни да работят. Тази група често е изправена пред препятствия, които другите членове на обществото не срещат, особено по отношение на заетостта. Тези хора могат много да допринесат за обществото и в тази връзка, Партньор към Партньор признава значението на подобряването на достъпа до заетост и обучение на хората с психични проблеми. Ние работим активно за да осигурим достъп или повторен достъп на лицата с психични заболявания до работния пазар, използвайки методите на професионално обучение.
Как работи Партньорската подкрепа?

Как работи Партньорската подкрепа?

Дейността на Партньорската подкрепа е свързана с развитието на взаимоизгоднии отношения между индивиди, които могат да споделят своя опит по начин, който вдъхва надежда и вяра в процеса на възстановяване. Работниците по Партньорската програма могат да бъдат мощни модели за подкрепа на нуждаещите се.Те са примери за възстановяването като реалистичен процес за тези, които смятат че пътят към възстановяването е много стръмен.

Партньор към Партньор също така осигурява позитивна и сигурна среда на стажантите за да израснат в своята роля на лични асистенти. Професионалното обучение, акцентиращо върху обучението чрез преживяване, осигурява практическа учебна среда, като стажантите напредват към професията професионален подкрепящ работник.
Кой участва в Партньор към Партньор?

Кой участва в Партньор към Партньор?

Партньор към партньор е проект, възникнал като резултат от иновативен и колективен подход, предприет от осем организации от цяла Европа, които работят съвместно, за да превърнат проекта в реалност. Организациите и партньорите, участващи в Партньорската програма са преминали през транс дисциплинарни и споделящи уменията подходи, с цел да достигнат конкретни и трайни резултати. Всяка организация притежава специфични умения и опит, които да предложи на проекта. Сферите на дейност включват работа с възстановителни процеси, психично здраве, обучение на работното място, професионална рехабилитация и групова терапия.

Партньори (име, държава)

  • En Primera Persona (Andalusian Federation of Mental Health Users Associations-Андалуска Федерация на Психично здравните асоциации) , Испания
  • Escuela Andaluza de Salud Publica, Spain (Андалуско училище за обществено здраве), Испания
  • Fundación INTRAS, Spain (Фондация ИНТРАС, Испания)
  • Liga Romana pentru Sanatate Mintala, Romania (Румънска лига за Психично здраве, Румъния)
  • Mental Health Center prof. N. Shipkovenski Ltd, Bulgaria (Център за психично здраве Проф. Н.Шипковенски” ЕООД)
  • Pro mente Upper Austria, Австрия
    Stichting Gek op Werk, Netherlands (Фондация „Желание за работа“)

В началото на 2014 година в Българският национален регистър за професиите и длъжностите, бе включена нова професия, наречена “ Експерт от опит, социално включване“, възприета под код № 34123018. По мнение на партньорската организация в България, тази професия е много близка до професията работник по партньорска подкрепа. Но все още няма университет или гимназия, които да предоставят официално обучение по тази професия.

Госпожа Louise Christie – Network Manager (Policy and Development посети ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прегледа работата на българския екип:

Резултати от обучението

Като резултати, партньорите очакват подобрение на комуникацията и социалните умения, самосъзнание, подобряване процеса на разбиране на възстановяването и възможност за използване на знанията като работници по партньорска подкрепа

Екипът на проекта и ръководството на ЦПЗ проф. Н. Шипковенски, решихме да преустановим участието си в проекта, тъй като след като се запознахме с ръководството, стана ясно, че ние не споделяме докрай подхода към пациентите, представени в него.

Ние харесваме много идеята за взаимна помощ между психично болни хора. Смятаме, че това може да бъде много голям шанс за получателите на партньорска подкрепа, както и за предоставящите я.

В същото време за нас, които работим с най-тежка психична болест, предоставяне на спешна помощ за най-остри психотични състояния, с опасно поведение, и които сме в подкрепа на хората в изходния етап от хроничните психични разстройства, за нас, партньорската подкрепата е възможна само в рамките на медицинската система за психиатрично обслужване. Ние в ЦПЗ проф. Н. Шипковенски следваме стриктно международно приетите насоки за добра психиатрична практика. Поради това ние не можем да приемем много от позициите в това ръководство, които по наше разбиране са против най-добрия интерес и нуждите на нашите пациенти.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява мнението единствено на нейния автор, и Комисията не поема отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.