„Психично здраве за социално включване“

 Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”

Проект БГ 07-64/30.04.2015

„Психично здраве за социално включване“

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № РД-13-130 от 14 септември 2015 г.

Бенефициент: Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 219 268,10 евро

Продължителност на проекта: 14.09.2015 г. – 30.04.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването

На 14. 09. 2015г.  Като управител на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” подписах договор с Министерство на здравеопазването за  безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 07 «Инициативи за обществено здраве».

Тя се финансира от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическа пространство. Темата на разработения от нас проект е „Психично здраве за социално включване”

В съответствие с договора ЦПЗ ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на  219 268,10 евро за финансирането на дейностите по Проект БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“.

Обща цел на проекта: 

Създаване, апробиране и приложение на Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности

Цели на Националната здравна стратегия 2014-2020 :

 • – Участие в процеса на възстановяване на загубени социални умения.
 • ……осигуряване на персонално наблюдение и проследяване на пациента в хода на неговото боледуване и възстановяване през различните етапи на ползване на психично-здравни услуги.

Специфични цели на проекта:

 • Създаване на иновативен модел за психосоциална оценка и възможности за социално включване;
 • Разработване на нова методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности
 •  Надграждане на компетенциите на медицински специалисти, работещи в лечебни заведения
 • Повишавани на капацитета  на родители на деца със специални потребности чрез специализирани обучения
 • Подобряване на условията за лечение чрез ремонтни дейности в ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД.

Създаване на иновативен модел за психосоциална оценка и възможности за социално включване

Инструментариумът:

 •  мери индивидуалните възможности за социално включване на всеки пациент и
 • дава препоръки за конкретни дейности.
 • кореспондира с идеята, заложена в промените на законодателството за инвалидизация, (не само медицинска експертиза, а и комплексна оценка на съхранената работоспособност)
 •  психосоциални интервенции по посока обучение за индивидуално включване в конкретни дейности, съизмеримо последиците от болестта.

Разработване на нова методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности:

 • отговаря на потребностите на децата с психични проблеми от развиване и подобряване на умения за комуникация и интеграция,
 • подпомага развиването на по-ефективни и адаптивни стратегии за справяне в проблемни ситуации, подобряване на уменията за самоконтрол и управление на емоциите,
 • подобрява себепознанието и способността за себеотстояване
 • превенция на евентуално социално изключване и отпадане от училище.

Повишаванe на капацитета  на родители на деца със специални потребности чрез специализирани обучения:

 • За редуциране на дефицита на психологична и социална подкрепа на децата със специални потребности,
 • Преодоляване на липсата на ефективни и гъвкави механизми за работа с деца със специални потребности.
 • Повишаване на нивото на разбиране от страна на родителите на потребностите и реалните трудности при деца и юноши със специални потребности
 • Повишаване на капацитет на родителите за свързване  и пълноценно общуване с детето.

Надграждане на компетенциите на медицински специалисти, работещи в лечебни заведения:

Обучение на медицински специалисти и персонал – най-малко 100 лица

 • Разработване на учебни програми и материали въз основа на резултатите по дейностите;
 • Провеждане на 4 бр. обучения за запознаване със и прилагане на резултатите от Инструментариума
 •  Провеждане на 3 бр. обучения на медицински спедиалисти и персонал за работа с пациент с психично разстройство, с оглед предотвратяване на социално изключване;

Подобряване на условията за лечение чрез ремонтни дейности в ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД:

 • Ремонтни дейности в 2 отделения в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, в които ще се извършват дейностите по проекта съгласно количествено-стойностни сметки за СМР (описани в бюджета на проекта).
 • Ремонтни дейности във връзка с водене на групи с деца – Обособяване на зала /етаж 3/ – подови настилки, дограма, осветление, боядисване, мебели, обзавеждане за работа с деца;

Очаквани резултати:

Предвиждаме да включим

 • минимум 500 психично болни,
 • поне 12 семейства, които имат близък с психично заболяване,
 • 24 деца със специални потребности,
 • 48 родители на деца с психични разстройства

Развити нови дейности и услуги:

1.Разработен иновативен модел за психосоциална оценка и възможности за социално включване.

2.Разработена на нова методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности

3.Утвърден колаборационен механизъм с институциите в социалната сфера за реализиране на съществуващите възможности за социално включване на всеки пациент

Развити нови дейности и услуги:

 1. Придобиване и подобряване на знания и социални умения за живот с психично болен член на семейство
 2. Разработена и издадена „Методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности”
 3. Обучени 100 медицински специалисти и персонал
 4. Реновирана материална база, в която се осъществяват дейностите

На 17 ноември (вторник) 2015 г., от 11:00 часа, в Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” на встъпителната пресконференция бе представен проекта в присъствието на

Нейно Превъзходителство г-жа Гюру Катарина Викьор – посланик на Кралство Норвегия в България

Резултати:

Разработеният иннструментариум за психосоциална оценка, във вариант за възрастни и вариант за деца:

 • Бе апробиран на 716 пациенти, от тях 68 са юноши, с цел неговото усъвършенстване.
 •  Въз основа на получените резултати са направени необходимите корекции на въпросниците и скалите,
 • За повишаване на възможностите за социално включване са разработени теми за индивидуално обучение на пациенти и за придобиване и подобряване на знания и социални умения от близките им за живеене с психично болен член на семейство
 • Темите са апробирани чрез провеждане на тренинг сесии с  200 пациенти и техните семейства.
 •  Обучителните модули са съобразени с модулите в инструментариума:- „Работа и учене“,- „Бит и семейство“,- „Общество и социална активност“,- „Самообгрижване“
 • Колаборационен механизъм – В резултат на изпълнението на дейносттае постигнато желаното влияние върху  целевата група и е създаден колаборационенмеханизъм с институциите в социалната сфера  за реализиране на съществуващитевъзможности  за социално включване на всеки пациент.Разработена бе нова методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности, която

  -отговаря на потребностите на децата с психични проблеми от развиване и подобряване на умения за комуникация и интеграция,

  -подпомага развиването на по-ефективни и адаптивни стратегии за справяне в проблемни ситуации, подобряване на уменията за самоконтрол и управление на емоциите,

  -подобрява себепознанието и способността за себеотстояване

  -предотвратява евентуално социално изключване и отпадане от училище.

  Разработената нова методология за подобряване на социалните умения  на деца със специални потребности:

  – бе апробирана с провеждане на четири детски групи с общо 27 деца със специални потребности.

  – Тренингът на всяка група продължи 3 месеца, веднъж седмично с продължителност на всяка сесия (работилница) 90 мин.

  -С цел постигане на по-добра комуникативност и интеграция  на децата бяха проведени 4 посещения на конна база.

 • -Дейността редовно бе супервизирана и резултатите бяха анализирани и дискутирани, след което се направиха допълнения и корекции в методологията.

Усилията на екипа за разработване на  методологията бяха насочени към развиване и трениране на социални умения  като: емпатия, кооперативност, себепознание, асертивност,  разпознаване  на собствени и чужди емоции,  конструктивни стратегии за изразяване на  негативни емоции,  способности за себепредставяне, умения за справяне с проблемни ситуации.

 Смело можем да кажем, че задачите в голяма степен  бяха постигнати.

Осъществени бяха специализирани обучения за повишаванe на капацитета  на 48 родители на деца със специални потребности с цел:

 • Редуциране на дефицита на психологична и социална подкрепа на децата,
 • Преодоляване на липсата на ефективни и гъвкави механизми за работа с тези деца,
 • Повишаване на нивото на разбиране от страна на родителите на потребностите и реалните трудности при деца и юноши със специални потребности
 • Повишаване на капацитет на родителите за свързване  и пълноценно общуване с детето.
 • И родителите и децата дадоха много позитивна обратна връзка за участието си в групите.

Осъществени бяха обучения за надграждане на компетенциите на медицински специалисти и персонал, работещи в лечебни и социални заведения:

 • Обучени са медицински специалисти и персонал – общо 170 лица
 • Разработени са учебни програми и материали въз основа на резултатите по дейностите;
 • Проведени са 4 обучения за запознаване със и за прилагане на резултатите от инструментариума
 •  Проведени  са 3 обучения на медицински специалисти и персонал за работа с пациент с психично разстройство, с оглед предотвратяване на социално изключване;
 •  В резултат на проведените обучения значително е повишена професионалната компетентност на персонала за прилагане на нови начини на работа и придобиване на нови компетенции.

Подобрени са условията за лечение чрез ремонтни дейности в ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД:

 • Реализирани са ремонтни дейности в 2 от отделенията в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, в които се извършваха дейностите по проекта.
 • Обособена и ремонтирана бе зала /етаж 3/ за провеждане на групова работа с деца –– подови настилки, дограма, осветление, боядисване, мебели, обзавеждане за работа с деца;
 • Обновените помещения са оборудвани и с нови мебели, доставени са медицинско оборудване, техника, а за децата озвучителна система, телевизор, играчки и меки модули.

 • Ефикасното и ефективно управление и изпълнение на проекта и разходването на средствата по бюджета на проекта се проверява от специализирано одиторско предприятие.
 • Популяризирането на проекта и постоянната информираност на обществото за финансовия принос на НФМ 2009-2014  и ФМ на ЕИП се осъществява чрез специално разработена Интернет-страница на проекта с публикувани в нея информация за проекта и резултатите от дейностите
 • Издадено бе ръководство за прилагане на инструментариума и  ръководство за прилагането на методологията.

  Дейността бе успешно приключена и отчетена на заключителна среща, на която бяхме поздравени за своевременно изпълнените дейности от представителитте на МЗ и СО на 29.07.16

 

ФИНАЛЕН ДОКЛАД

за периода 14.09.15 – 31.07.16

по поддейност 4.2 „ Разработване на методология за подобряване на социалните умения при деца със специални потребности“ на Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването

Във връзка с изпълнение на Поддейност 4.2 „Разработване на методология за подобряване на социалните умения при деца със специални потребности“, извършената дейност към 31.07.2016 г. може да бъде представена в няколко етапа:

 1. Първи етап – Дейност по първоначално оформяне на методологията

Период: 14.09.15 – 30.10.15

След стартиране на проекта на 14.09.15г се започна работа, като извършените дейности в първия етап са следните:

 • Окончателно определяне на екипа включен в дейността и разпределяне на задачите
 • Планиране на дейността – 1.5 месеца – изследователска част с първоначално изработване на методологията, 5 месеца – апробиране и редакция на методологията върху четири групи деца, 1 месец – обобщение и финално оформяне
 • Проучване и анализ на литература по темата
 • Определяне на темата и структурата на всяка сесия
 • Създаване и разработване на игрите и упражненията за отделните сесии по методологията
 • Разработени десет сесии с деца/ девет сесии в зала и един ден навън/ и две сесии с родители за повишаване на родителския капацитет
 • Изработване на оценъчни въпросници за таргетна група – бланка за дете, родител и учител

Методологията включва психообучение в социални умения, игри и упражнения, основаващи се на психодрама метода. Всяка сесия е насочена към подобряване на различни социални умения – умения за представяне на себе си, следване на инструкции, споделяне, изслушване, съзнание за граници и лично пространство, отстояване на собствените граници, себепознание, силни и слаби страни, развиване на невербални умения за комуникация, разпознаване и назоваване на собствените и чуждите чувства, разрешаване на проблемна ситуация, справяне с гнева, подобряване на самоконтрола и избягване на физическа саморазправа, асертивност, емпатия, кооперативност. Дейностите предлагани във всяка сесия  имат определена структура и включват:  пулс на групата, кратко въведение в темата и упражнения, насочени към развиване на съответните умения, рефлексия на преживяното.

 1. Втори етап – Дейност по апробиране и редактиране на методологията

Период: 01.11.15 – 31.03.16

Вторият етап касае същинската дейност по апробиране на създадената методология и нейната редакция и усъвършенстване в хода на приложението й. Вторият етап може да бъде условно разделен на два подетапа: 1.) Приложение на методологията върху първа и втора група деца /01.11.15-15.01.16/; 2.) Приложение на методологията върху трета и четвърта група деца /16.01.16-31.03.16/. Извършената дейност в този етап включва:

 • Подбор и формиране на четири групи деца със специални потребности. Децата, включени в групите имат следната проблематика: Специфични разстройства на училищните умения, Разстройство на хиперактивност и дефицит на вниманието, деца с емоционални и поведенчески нарушения, с гранично интелектуално функциониране, деца от институции. В група 1 са включени  шест деца, от които две са от ромски произход, а в група 2 – седем, от които две от ромски произход. В група 3 – шест деца /едно от които от ромски произход/,  а в група 4 – седем деца /едно от които от ромски произход/.
 • Приложение на оценъчни въпросници за таргетна група преди стартирането и след приключването на всяка група деца.
 • Групови сесии с деца по изработената методология с честота веднъж седмично за всяка група, с продължителност на сесията 90 минути.
 • Сесиите се водят от двама ко-водещи, като единият от всеки екип е обучен психодраматист. Екипите се супервизират от дипломиран психодрама терапевт и обучител.
 • Мониторинг за емоционалното състояние на децата в началото и в края на всяка групова сесия.
 • Обучение на родители за повишаване на родителския капацитет
 • Провеждане на редовни екипни обсъждания на специалистите в дейността за предстоящите сесии и отиграване на дейностите и упражненията
 • Провеждане на екипни супервизии между супервизор и специалисти по предстоящи и минали сесии с честота два пъти месечно за всяка група
 • Редакция на игрите и упражненията в сесиите – текущите редакции на методологията бяха свързани с:

–         По-висока прецизност при подбора на деца в група и ефектите от комбинирането на проблематиката на всяко от тях.

–         Опростяване на инструкциите в някои от игрите и представянето им по по-достъпен и разбираем за децата начин.

–         Съкращаване на вербалната психообучителна компонента, а по-скоро онагледено представяне, под  формата на игра, например повече социометрични игри.

–         Увеличаване на динамиката по време на сесията, повишаване на предизвикателствата и въвеждане на състезателен елемент с оглед повишаване на интереса и мотивацията за участие в играта.

 1. Трети етап – анализ на резултатите след апробиране на методологията  

Период: 01.04.16-31.05.16

Третият етап включва оценка на ефективността от груповата работа – анализ на наблюдавана групова динамика, наличие или не на промяната в поведението на участниците по време на провежданите групови сесии, преглед и анализ на информацията от приложени въпросници преди начало и след приключване на всяка група.

Финалното оформяне на методологията бе съобразено с провежданите текущи редакции, като във финалния етап за всяка от сесиите бяха оформени ясни и кратки инструкции към игрите и упражненията. Към методологията се направиха и приложения с цел онагледяване на заниманията.

В количествен аспект извършената дейност към 31.07.2016 г., в поддейност 4.2 има следния вид:

 1. Изработена методология за подобряване на социалните умения – 1
 2. Брой проведени сесии с деца – 9 сесии в зала + 1 Ден навън/посещение на конна база/ – за всяка от четирите групи
 3. Обучение за родители за повишаване на родителския капацитет – 2 сесии. Покана за участие беше отправена към родители и близки на деца със специални потребности. Общият брой родители – 49, беше разпределен в пет групи и за всяка група беше проведено обучение в рамките на две работни сесии.
 4. Брой екипни обсъждания между изследователи -26
 5. Брой екипни обсъждания между специалисти – 7
 6. Брой екипни супервизии – общо по 7 за първа и втора група деца и по 8 супервизии за трета и четвърта група деца
 7. Брой протоколи от проведени сесии с деца – по 10 за всяка група деца
 8. Брой протоколи от проведени обучения с родители – 5

Резултати от ефективността на проведените обучителни групови сесии по методологията.

В хода на груповата работа, всяка от групите премина през основните етапи, характерни за всеки групов процес. С помощта на водещите, конфликтите между участниците бяха разрешавани и групата успешно премина към етапа на пълноценна работа.

Обратната връзка, получена от децата и техните родители ни дава информация за това, че децата посещаваха с желание срещите в групата и съобщаваха за ползите от участието им в групата, като например развиване на нов опит в защитената среда на групата и тестването на новите знания в други социални кръгове.

При някои от децата се наблюдава ясна положителна динамика в социо-комуникативните и поведенческите параметри, докато при други не се регистрира такава ясна промяна.

Положителната динамика от самооценъчните въпросници касае следните параметри: повишаване на чувството на приетост и уважение от околните, намаляване усещането за различие и изолираност от останалите, намаляване чувството на безпомощност в конфликтна ситуация, подобрена самооценка и подобряване на възможностите за спокойно преговаряне и разрешаване на конфликт.

Като водеща положителна промяна при някои от децата от попълнените от родители и учители оценъчни въпросници се посочват: повишена възможност за самоконтрол и намаляване на гневните изблици, подобряване на уменията за общуване и договаряне, овладяване на умения за разпознаване, назоваване и подходящо изразяване на собствени и чужди емоции, подобрена самооценка и самоувереност в общуване.

Тези резултати са постигнати за работа на групите само в продължение на 3 месеца. Като се имат предвид и сериозните увреди и затруднения, които тези деца имат, постигнатото за този срок е значително. Подходящо е този модел на работа да е с продължителност минимум една учебна година. Такова беше и желанието на децата и това на техните родители.

Изготвили доклада:

Г. Тарашоева………………………..

М. Костадинова……………………

Р. Немцова……………………………